BossCan
Užívateľ: Neprihlásený 
Vaša firma: Neznáma 
Kategórie Výrobcovia
 NÁHRAD.DIELY ORIGINÁL
BossCan e-shop

1. Obecné ustanovenia

BossCan Int., s.r.o. týmto vydáva podmienky a právne obmedzenia používania internetového portálu (ďalej len podmienky) na adrese www.bosscan.sk a ďalších registrovaných adresách – ďalej len „portál“.

 

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle navštíviť alebo už užívajú internetový portál (ďalej len užívatelia portálu). Zvláštnu skupinu tvoria zmluvní odberatelia a iní obchodní partneri spoločnosti BossCan Int., s.r.o. ktorí spĺňajú podmienky pridelenia prístupu do predajného systému portálu prostredníctvom vstupného hesla (ďalej len zákazníci).

 

Prevádzkovateľom internetového portálu www.bosscan.sk je BossCan Int., s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ), ktorý je v súlade so zákonom o autorskom práve, o právach súvisiacich s autorským právom o zmene niektorých zákonov (ďalej len autorský zákon) oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

 

 2. Používanie internetového portálu

 

Užívať portál www.bosscan.sk inak ako pre vlastnú potrebu (ako celok, tak aj jednotlivé súčasti) bez súhlasu prevádzkovateľa nie je povolené. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany prevádzkovateľa v súlade s autorským zákonom.

 

Prístup a používanie stránok www.bosscan.sk je bezplatné.

 

Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu, či technickej podstaty stránok www.bosscan.sk je zakázané. Právo rozhodovať o zmene, odstránení, či doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok má iba prevádzkovateľ.

3. Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

Informácie publikované na www.bosscan.sk vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje BossCan Int., s.r.o. a ich účelom je informovať hlavne o ponuke produktov a služieb.

 

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia prevádzať zmeny informácií na týchto internetových stránkach. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok www.bosscan.sk.

 

Prevádzkovateľ preberá niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.bosscan.sk z iných zdrojov, ktoré sú uvedené.

 

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.bosscan.sk. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, príp. inú formu propagácie prevádzanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom www.bosscan.sk.

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah zdieľania, ktoré si medzi sebou vymieňajú užívatelia niektorých častí internetového portálu (diskusné fóra, diskusné skupiny) a vyhradzuje si právo odstrániť zdieľanie, ktoré obsahuje akúkoľvek informáciu, ktorú je možné považovať za protiprávnu, urážlivú alebo inak neprijateľnú.

 

4. Prístup na portál a ochrana osobných údajov

 

Prístup na portál www.bosscan.sk môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení. V takomto prípade bude prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi.

 

5. Záverečné ustanovenia 

 

Zverejnenie akýchkoľvek údajov, či informácií na stránkach www.bosscan.sk s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

 

Tieto podmienky je oprávnený meniť, či dopĺňať iba prevádzkovateľ. Podmienky a právne obmedzenia používania internetového portálu www.bosscan.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

 

 

Dátum vydania: 01.09.2005

BossCan Int., s.r.o.

Bratislava

Vyhlásenie o ochrane súkromia | Vyhlásenie o používani stránky © 2019 BossCan Int., s.r.o., Technické riešenie : CyberSoft s.r.o.