BossCan
Užívateľ: Neprihlásený 
Vaša firma: Neznáma 
Kategórie Výrobcovia
 NÁHRAD.DIELY ORIGINÁL
BossCan e-shop

Ochrana osobných údajov

 

Tento dokument je určený všetkým osobám, ktoré majú v úmysle navštíviť alebo užívať internetový portál (ďalej len užívateľ portálu). Určený je však hlavne zmluvným odberateľom a ďalším obchodným partnerom spoločnosti BossCan Int., s.r.o., ktorí spĺňajú podmienky pridelenia prístupu do predajného systému portálu prostredníctvom vstupného hesla (ďalej len zákazníci).

 

Zásady ochrany súkromia popisujú, aký druh informácií od užívateľov portálu prevádzkovateľ zhromažďuje, ako je s týmito informáciami nakladané a ako môžu zákazníci aktualizovať informácie na portály alebo ako môžu kontrolovať ich správnosť.

 

Tieto zásady je oprávnený meniť či dopĺňať iba prevádzkovateľ.

 

Aký druh informácií zhromažďujeme?

 

Ak používa portál neprihlásený užívateľ, nie sú po ňom žiadané žiadne dôverné informácie. Iniciálny rozsah údajov o zákazníkoch, ktorí využívajú také časti portálu, ktoré sú chránené heslom, zodpovedajú informáciám vyplývajúcim zo základných kontaktných údajov dealerských zmlúv.

 

Pokiaľ zákazník využíva aj funkcie pre zdieľanú prácu na portály v rámci jednej spoločnosti, potom sú vyžadované aj údaje o ďalších osobách, ktorým je toto oprávnenie poskytované (jedná sa o meno, priezvisko, telefónne spojenie, e-mailová adresa apod.). Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu užívateľov, ktorým sú umožnené kroky s príslušnými obchodne právnymi dôsledkami (napr. objednávka tovaru, reklamácie, atď.).

 

Za účelom optimalizácie procesov spojených s nákupom a dodávkou tovaru môžu byť na portály uchovávané aj ďalšie špecifické údaje (napr. dodacie adresy).

 

Taktiež sú zhromažďované súhrnné údaje o využívaní portálu, ako sú informácie o tom, ktoré z našich stránok majú najväčšiu štatistiku návštevnosti, počet prístupov denne a ako dlho návštevníci zostávajú na každej stránke.

 

Spôsob nakladania s týmito informáciami

 

Všetky informácie, ktoré sú v rámci prevádzky portálu nazhromaždené, sú určené výhradne pre účely plnenia záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvných ustanovení medzi prevádzkovateľom a jeho zákazníkmi. Jedná sa teda hlavne o uspokojenie obchodných požiadaviek, poskytovanie informácií o cenových ponukách na vyžiadanie, spracovanie, realizácia a sledovanie zákaziek, poskytovanie informácií o stave objednávky, zaisťovanie informácií pre zákazníkov o ponukách alebo produktoch, ktoré sú pre ne podľa názoru prevádzkovateľa zaujímavé, alebo k tomu, aby prevádzkovateľ informoval o aktualizáciách, zmenách na portály alebo o nových produktoch, či službách, o ktorých sa domnieva, že by užívateľom mali byť prospešné.

 

Prevádzkovateľ môže zoskupovať aj  informácie, ktoré mu boli zo strany zákazníkov poskytnuté v predchádzajúcej komunikácií mimo tento portál s informáciami, ktoré získal v rámci prevádzky portálu, aby viacej prispôsobil prácu s portálom podľa prianí jednotlivých zákazníkov.

 

Zdieľanie informácií s tretími stranami

 

Informácie, ktoré zhromaždíme o Vás a o Vašej spoločnosti vrátane Vašej e-mailovej adresy alebo iných údajov umožňujúcich identifikáciu, môžeme poskytnúť našim sesterským spoločnostiam a tretím stranám, ako sú dodávatelia alebo iné subjekty, ktoré sú zapojené do distribučného reťazca pri dodávke produktu alebo pri zaisťovaní služieb, ak boli vyžiadané. Môžeme poskytnúť súhrnné štatistiky o návštevníkoch, o transakciách alebo iných aktivitách na portály.

 

Prevádzkovateľ poskytne osobné informácie o zákazníkoch v prípade, keď to vyžaduje zákon alebo vtedy, ak je v dobrej viere presvedčený, že tento postup je nevyhnutný pre:

 

-         splnenie požiadaviek zákona alebo vyhovenie právnemu konaniu, ktorého sa prevádzkovateľ zúčastňuje

-         ochranu a obranu vlastníckych práv prevádzkovateľa portálu www.bosscan.sk alebo jeho užívateľov

-         identifikáciu osôb, ktoré môžu porušovať zákon, zákonné ustanovenie alebo práva tretích strán

-         spoluprácu pri vyšetrovaní úmyselných nezákonných činností

 

Prevádzkovateľ používa rozumné opatrenia pre zabezpečenie informácií, ktoré sú mu poskytnuté. Prevádzkovateľ má v rámci portálu www.bosscan.sk odkazy na celú radu ostatných stránok a môže obsahovať inzerciu tretích strán. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za ich zásady ochrany súkromia, ani za to, ako nakladajú s informáciami o svojich užívateľoch.

 

Ochrana súkromia zákazníkov

 

Prevádzkovateľ nemôže zaručiť alebo poskytnúť záruku za bezpečnosť informácií, ktoré užívateľ zasiela na portál. Zákazníci, ktorí sa rozhodli používať portál www.bosscan.sk, tak konajú na vlastnú zodpovednosť.

 

Vyhlásenie o ochrane súkromia | Vyhlásenie o používani stránky © 2019 BossCan Int., s.r.o., Technické riešenie : CyberSoft s.r.o.