BossCan
Užívateľ: Neprihlásený 
Vaša firma: Neznáma 
Kategórie Výrobcovia
 NÁHRAD.DIELY ORIGINÁL
   

Starostlivosť o životné prostredie

 

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri

 

Dňom 13.8.2005 vstupuje v účinnosť zákon o odpadoch č. 223/2001Zb., ktorý ukladá výrobcom, respektíve dovozcom elektrických a elektronických zariadení radu nových povinností. Zákon stanovuje pravidlá pre predchádzanie vzniku odpadov a pre nakladanie
s nimi, pri dodržiavaní ochrany životného prostredia, ochrany zdravia človeka a trvale udržateľného rozvoja.

 

Medzi základnými povinnosťami výrobcov a dovozcov je zaistenie spätného odberu z domácností, respektíve oddeleného zberu, jeho spracovania a ďalšieho materiálového využitia. Súčasne zákon ukladá výrobcom navrhovať a vyrábať výrobky tak, aby sa
v budúcnosti uľahčila ich demontáž a ďalšie materiálové využitie. Spoločnosť Canon navrhuje už radu rokov svoje výrobky tak, aby ich výroba i používanie nemalo negatívny dopad na životné prostredie a aby vyhovovali požiadavkám a všetkým zákonným predpisom.

 

Základné informácie k financovaniu OEEZ:

 

 ak bolo elektrozariadenie uvedené na trh do dňa 13. augusta 2005, k zaisteniu spätného odberu, spracovania, využitia
a odstránenia EEZ pochádzajúceho z domácností, ktoré bolo odovzdané v rámci systému spätného odberu, sú výrobcovia
a dovozcovia povinní vytvoriť systém, do ktorého v odpovedajúcom rozsahu, hlavne podľa podielu na trhu prispievajú všetky tieto osoby, ktoré sú podnikateľsky činné, v okamžiku vzniku príslušného nákladu.

 ak je elektrozariadenie uvedené na trh po 13. auguste 2005, výrobca elektrozariadení je povinný financovať spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie EEZ z domácností, ktoré bolo odovzdané v rámci systému spätného odberu, ak sa jedná
o elektrozariadenie, ktorého je výrobcom.

 

Základné pojmy:

 Spätný odber

Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.

 Výrobca

Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja prostriedkami elektronickej komunikácie s výnimkou osoby konajúcej výlučne na základe zmluvy o financovaní:

a) vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou značkou,

b) ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na zariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a), alebo

c) dováža elektrozariadenia do Slovenskej republiky.

 Výrobca elektrozariadení je povinný:

Zabezpečiť individuálne alebo kolektívne spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu od pôvodcov s výnimkou historického elektroodpadu, ktorý nie je elektroodpadom z domácností.

 Distribútor

Distribútor je na účely zákona právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá predáva elektrozariadenie spotrebiteľovi.

Povinnosti distribútora a oprávnenie spotrebiteľa:

(1) Distribútor, ktorý uskutočňuje spätný odber, je povinný o tom informovať obvyklým spôsobom spotrebiteľa.

(2) Distribútor je povinný uskutočňovať spätný odber bezplatne. Distribútor môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávané elektrozariadenie neobsahuje základné komponenty, obsahuje odpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

(3) Distribútor, ktorý uskutočňuje spätný odber, je povinný vykonávať spätný odber elektrozariadení a ich odovzdávanie spracovateľovi elektroodpadu tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie takéhoto elektroodpadu.

(4) Spotrebiteľ je oprávnený bezplatne odovzdať elektrozariadenie do systému spätného odberu alebo elektroodpad do systému oddeleného zberu.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva:

(1) povinnosť vykonávať spätný odber elektrozariadení z domácností (pozor, nemýliť si to s elektroodpadom z domácností!!!) má “výrobca“, t.j., povinná osoba a to len pri predaji nového výrobku toho istého druhu. Toto platí aj pre nadväznosť zabezpečovanú „distribútorom“,

(2) „distribútor“, t.j. predajca, ktorý predáva tovar spotrebiteľovi, môže uskutočňovať spätný odber (napr. ako vlastnú aktivitu alebo po dohode s výrobcom) a tiež len pri predaji nového výrobku toho istého druhu,

(3) výrobky odovzdávané v systéme spätného odberu musia obsahovať všetky hlavné komponenty a agregáty a nesmú byť poškodené tak, aby predstavovali zdravotné riziká,

(4) pre spotrebiteľa – občana (elektrozariadenie z domácnosti) je spätný odber bezplatný.

 

Postup pri realizácii spätného odberu v kolektívnom systéme prevádzkovanom spoločnosťou SEWA, a.s.:

 

(1) subjekt, ktorý vykonáva spätný odber (terajší člen – „výrobca“, alebo nový subjekt, ktorý nie je „výrobcom“ – t.j. „distribútor“) sa prostredníctvom web stránky SEWA, a.s. (www.sewa.sk) zaregistruje a vyznačí v položke „rola subjektu“ voľbu „spätný odber“. Registrovaný člen toto vykoná v klientskej zóne zmenou svojich registračných údajov, nový subjekt prostredníctvom voľby „Registrácia“   na hlavnej stránke.

(2) SEWA, a.s. vystaví a zašle registrovanému subjektu zmluvu na spätný odber. V nej sa dohodnú okrem iného cena a aj miesta spätného odberu a druhy elektrozariadení.

(3) po podpise zmluvy obdrží partner pre spätný odber prihlasovacie meno a heslo prostredníctvom, ktorého bude nahlasovať cez web výskyt elektrozariadení.

(4) po nahlásení obdrží od SEWA, a.s. dispozíciu, ktorá stanoví termín a spôsob odobratia elektrozariadení.

(5) po prevzatí zariadení spracovateľom obdrží partner protokol, na základe ktorého vystaví na SEWA, a.s. faktúru v zmysle zmluvy o spätnom odbere. Po kontrole faktúry SEWA, a.s. túto uhradí.

(6) prehľad o množstve elektrozariadení, faktúrach a o ďalších údajoch nájde partner v partnerskej zóne po prihlásení menom a heslom.

 

Financovanie nakladania s OEEZ inými než domácnosťami ( teda od firiem a podnikateľov):

 ak bolo elektrozariadenie uvedené na trh do dňa 13. augusta 2005 a ak je nahradené výrobkami rovnakého typu alebo   výrobkami, ktoré plnia rovnakú funkciu, zaistí výrobca financovanie takého nového výrobku pri ich dodávke, najviac však v počte   dodávaných elektrozariadení.

 ak bolo elektrozariadenie uvedené na trh do dňa 13. augusta 2005, nie je však nahradené výrobkami rovnakého typu alebo    výrobkami, ktoré plnia rovnakú funkciu, zaistia financovanie koneční užívatelia, ktorí nie sú spotrebitelia.

 ak je elektrozariadenie uvedené na trh po dni 13. augusta 2005, zaistí jeho financovanie sám výrobca.

 

Spoločnosť BossCan Int. bude tieto povinnosti riešiť zapojením sa do kolektívneho systému. Zákon umožňuje výrobcom kryť finančné náklady preukázateľne vynaložené na povinný zber a likvidáciu elektrozariadení navýšením ceny u výrobkov uvedených na trh po dni 13.8.2005 ( ďalej len recyklačný poplatok). Výrobcovia môžu tento recyklačný poplatok uviesť buď ako samostatnú položku na predajnom doklade ( tzv. viditeľný poplatok), prípadne môže byť cena výrobku navýšená o čiastku odpovedajúcej hodnote recyklačného poplatku (tzv. neviditeľný poplatok). Recyklačný poplatok bude teda ďalej účtovaný i ďalšími predajcami pri predaji zariadení koncovému spotrebiteľovi. Takto získané finančné prostriedky budú naše spoločnosti následne odvádzať ako príspevok do kolektívneho systému, ktorý bude zaisťovať plnenie povinností výrobcom.

 

Výška recyklačného poplatku pre jednotlivé kategórie elektrozariadení a spôsob, akým bude recyklačný poplatok vyberaný, sú známe a uverejnené na internetovej stránke spoločností, ktoré prevádzkujú kolektívny zber. Spoločnosť BossCan Int. sa zapojila do kolektívneho systému prevádzkovaného spoločnosťou SEWA a.s. www.sewa.sk  

 

Výrobky uvedené spoločnosťou BossCan Int. na trh po 13.8.2005 budú označené v súlade so zákonom o odpadoch predpísaným grafickým symbolom (preškrtnutým odpadovým košom).

 

Zmyslom tohto označenia je oddelenie tzv. historického a budúceho OEEZ. Výrobky, ktoré sú takto označené, prípadne bude tento symbol umiestnený na obale výrobku alebo v užívateľskom návode, nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom a tento použitý výrobok musí byť odovzdaný iba na tomu určených zberných miestach.

 

Úplné znenie zákona o odpadoch nájdete na internetovej adrese Ministerstva životného prostredia : www.enviro.gov.sk

 

Váš BossCan Team

Vyhlásenie o ochrane súkromia | Vyhlásenie o používani stránky © 2019 BossCan Int., s.r.o., Technické riešenie : CyberSoft s.r.o.